PAH Design

Tài liệu tham khảo

Công ty bảo vệ: Một số kiến thức cơ bản về Pháp luật dành cho lực lượng bảo vệ - vệ sỹ

Chúng ta đang sống trong chế độ xã hội nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tất cả mọi công dân đều phải sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân. Đó là nhà nước của nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước, quản lý tập thể, gia đình và bản thân. Thông qua phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Muốn xây dựng thành công nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trước hết mọi người dân phải biết và hiểu pháp luật.